Anton syndrome

(an′ton″)

[Gabriel Anton, Ger. psychiatrist, 1858-1933]
SEE: Visual anosognosia.